Wanneer de keuze voor POCT-onderzoek?

De literatuur over de voor- en nadelen van decentraal testen is uitgebreid. Het grootste nadeel is dat ondeskundig gebruik tot fouten kan leiden. Het is in velerlei studies aangetoond dat de meeste fouten met POCT-meters niet te wijten zijn aan technische mankementen van de meter maar aan ondeskundig en onzorgvuldige monstername en/of gebruik van de meters.

Daarnaast heeft het soort meting een significante andere gevoeligheid voor interferentie (b.v. hemolyse) en zijn de achterliggende meetmethodes vaak anders dan die gebruikt worden op het centraal laboratorium. Andere nadelen zijn een potentieel gebrek aan toezicht op de kwaliteit van de meters en de mogelijk beperkte beschikbaarheid van de resultaten in het digitale patiëntendossier zoals een ZIS of HIS.

 Voordelen:

 • Snelheid
 • Gemakkelijk voor de behandelend arts . Door snelle bevestiging vermindert de noodzaak tot verder onderzoek of meerdere consulten, leidt tot betere follow-up en tot het rationeler voorschrijven van medicijnen.
 • Gemakkelijk voor de patiënt. Snelle bevestiging kan twijfel wegnemen en diagnose en behandeling bespoedigen.
 • Aantrekkelijk in die situaties of plaatsen waar de toegankelijkheid m.b.t. diensten van een klinisch-chemisch laboratorium niet gewaarborgd is
 • Nodig als zelf-monitoring essentieel is.

Nadelen:

 • Vaak duurder, een hogere kostprijs per test
 • Kan leiden tot extra onderzoek, ter controle van het resultaat of ter rechtvaardiging van een eerdere bepaling.
 • Bedienend personeel moet voortdurend getraind en/of bijgeschoold worden.
 • Niet regelmatig gebruik kan leiden tot onnauwkeurigheden.
 • Bedienend personeel is niet analytisch opgeleid.
 • Onjuist gebruik of onjuiste kalibratie kan leiden tot foutieve uitslagen.
 • Laboratoriumspecialisten kunnen uitslagen niet meer autoriseren of becommentariëren
 • Voorbarige interpretatie van een uitslag kan leiden tot een onjuiste diagnose
 • Toename van het besmettingsrisico door de “open” capillaire afname.

Biedt POCT de beste oplossing?

Leidraad bij de keuze voor POCT moet zijn: in principe is er altijd sprake van een vraag of behoefte aan snellere diagnostiek, niet de specifieke vraag naar POCT.

Op de volgende vragen moeten de aanvragende zorgverlener en laboratoriumspecialist een antwoord formuleren:

 • Medische urgentie
 • Patiëntvriendelijkheid
 • Verwacht aantal tests per dag/week
 • Onderzoek of snellere service vanuit centraal laboratorium niet mogelijk is
 • Praktische uitvoerbaarheid
 • Kwaliteitssysteem
 • Meerkosten t.o.v. centrale laboratoriumdiagnostiek

Onze laboratoriumspecialisten en POCT team kunnen u adviseren bij deze keuze.

Result Laboratorium biedt professionele ondersteuning aan zorgverleners voor decentrale laboratoriumdiagnostiek waarbij de zorgverlener zoveel als mogelijk ontzorgd wordt. Het beheer en aanschaf van de apparatuur ligt bij Result Laboratorium, waarbij de instructie van de gebruikers, het onderhoud en kwaliteitscontrole van de apparatuur door het POCT team verzorgd wordt. Wij vinden het belangrijk dat de betrokken medewerkers goed met de POCT apparatuur kunnen werken en dit zo ook ervaren. Zoals ook in de nieuwste richtlijn voor de Point Of Care Testing in de huisartsenzorg  wordt beschreven.

Door het snel beschikbaar zijn van betrouwbare uitslagen kan de zorgverlener ter plekke de juiste keuzes ten aanzien van de behandeling maken. Result Laboratorium voldoet aan de normelementen van ISO standaard norm 22870 voor POCT en ISO standaard norm 15189.

Bent u geïnteresseerd wat Result Laboratorium voor uw instelling kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze salesmanagers.