Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Result Laboratorium hebben geheimhoudingsplicht. Iedereen die werkzaamheden verricht in dienst of in opdracht van Result Laboratorium is verplicht om persoonsgegevens slechts, en voor zover dit noodzakelijk is, te verwerken in het kader van de door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden.

Functionaris gegevensbescherming

Er is binnen Result Laboratorium een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die een controlerende en adviserende rol heeft ten aanzien van de naleving van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De directie van Result Laboratorium is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Doelstellingen van het verzamelen van persoonsgegevens
 • Het verrichten van onderzoek, het rapporteren van uitslagen aan de aanvrager en het begeleiden van een behandeling. (specialist, huisarts, verloskundige etc.)
 • Het voeren van een personeels- en salarisadministratie van medewerkers van Result Laboratorium of van anderen die diensten verrichten voor Result Laboratorium.
 • Het financieel afhandelen van de geboden dienstverlening.
 • Het verbeteren en controleren van de kwaliteit van de analyses binnen Result laboratorium. Hiervoor wordt uitsluitend geanonimiseerde gegevens gebruikt.
 • Het vastleggen en eventueel aan derden ter beschikking stellen van (medische) gegevens van de betrokken cliënt ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg of, in voorkomende gevallen, op andere gebieden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van betrokkenen worden door Result Laboratorium verkregen van:

 • De betrokkene zelf of diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • De aanvrager die opdracht geeft tot het verrichten van een bepaald onderzoek, waarbij het gaat om gegevens die worden vermeld op aanvraag- of aanmeldformulieren, en/of gegevens die telefonisch worden doorgegeven.
 • Behandelaars die bij de behandeling direct betrokken zijn.
 • Overdracht van andere laboratoria of instanties wegens onderzoeken uitbesteed aan Result laboratorium of overname van behandeling.
 • De resultaten van het uitgevoerde onderzoek
 • Gegevensbestanden met persoonsgegevens van zorgverzekeraars

Door Result Laboratorium worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan voor de verwezenlijking van de omschreven doeleinden nodig zijn.

Het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens door Result Laboratorium geschiedt op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van betrokkene(n) of diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Uitvoeren van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting.
 • Uitvoeren van een publiekelijke taak.

Indien Result Laboratorium persoonsgegevens voor eigen gebruik laat verwerken door een verwerker, draagt Result Laboratorium zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst tussen de verwerker en Result Laboratorium.

Beveiliging en geheimhouding

Result Laboratorium heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige, onregelmatige of doel overschrijdende verwerking.

Elektronische toegang tot persoonsgegevens binnen Result Laboratorium is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van wachtwoorden. In het geval van elektronisch verzenden van onderzoeksresultaten wordt bij het inrichten van de informatiebeveiliging de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510) gehanteerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Result Laboratorium verstrekt relevante persoonsgegevens aan de volgende derden:

 • Laboratoria buiten Result Laboratorium ingevolge het uitvoeren van aanvragen voor laboratoriumonderzoek (onderzoek dat Result Laboratorium niet zelf verricht wordt doorgestuurd naar andere laboratoria).
 • Medisch deskundigen: ingevolge de overeenkomst met Result Laboratorium worden medisch deskundigen ingeschakeld bij het beoordelen van uitgevoerd onderzoek.
 • Andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn.
 • Ziektekostenverzekeraars, voor zover het financieel-administratieve gegevens betreft ingevolge een overeenkomst met de verzekeraars.
 • Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het geanonimiseerde gegevens betreft die in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek worden verwerkt.
 • Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het tot de persoon van betrokkene herleidbare persoonsgegevens zijn en met toestemming van betrokkene, zo nodig met instemming van de medisch ethische commissie van de wetenschappelijke instelling die het betreffende wetenschappelijk onderzoek organiseert.

Inzage van persoonsgegevens

Betrokkene heeft het recht om zich binnen de grenzen van de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) te wenden tot Result Laboratorium met het verzoek om mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, om welke gegevens het gaat:

 • Indien betrokkene jonger is dan 12 jaar, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en).
 • Indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en) op voorwaarde dat betrokkene hiervoor toestemming verleent;
 • Indien betrokkene tussen de 12 en 18 jaar oud is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en);
 • Indien betrokkene meerderjarig is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, te weten een curator/mentor, of bij het ontbreken daarvan aan een door betrokkene schriftelijk gemachtigde, of bij het ontbreken daarvan aan de echtgenoot/partner/levensgezel van betrokkene, of bij het ontbreken daarvan aan een ouder/kind/broer/zus van betrokkene;
 • Indien betrokkene is overleden, hebben de nabestaanden in beginsel geen recht op inzage.

Zie voor een verzoek tot inzage van uw dossier de betreffende pagina op deze website. 

Medewerkers van Result Laboratorium hebben toegang tot hun personeelsdossier in MijnInSite.

Uitoefenen van privacy rechten

Aan wie inzage is verleend van zijn of haar persoonsgegevens, kan Result Laboratorium schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen indien zij feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet terzake dienend.

Result Laboratorium zal betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk berichten of, dan wel in hoeverre, zij aan het verzoek voldoet. Indien Result Laboratorium weigert om gevolg te geven aan het verzoek, wordt deze weigering gemotiveerd. Indien het verzoek wordt toegewezen, zal Result Laboratorium ervoor zorgdragen dat de beslissing zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Bewaartermijnen

Dossiers van betrokkenen worden gearchiveerd gedurende de hiervoor geldende wettelijke termijnen. Hierna worden de gegevens vernietigd.

Gebruik van lichaamsmaterialen

Result Laboratorium gebruikt het afgenomen lichaamsmateriaal uitsluitend voor onderzoek dat door de aanvrager is aangevraagd. Restanten van het afgenomen lichaamsmateriaal kunnen in het kader van continue kwaliteitsverbetering aangewend worden als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval wordt lichaamsmateriaal geanonimiseerd.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van het lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, kan u dit aangeven bij afname of aflevering van materiaal.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet correct worden nageleefd of andere redenen heeft tot klagen, kan hij of zij zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van Result Laboratorium.

Website

Als u de website van Result Laboratorium bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt.

Privacy op prikposten

Wij streven naar een zo maximaal mogelijke privacy op onze bloedafnamelocaties. Wenst u privacy en vindt u dat deze op de prikpost niet optimaal geregeld is, geef dit dus aan de medewerker aan.

Identificatieplicht

Volgens de wettelijke identificatieplicht moet u zich bij Result Laboratorium kunnen legitimeren met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Op dit legitimatiebewijs staat ook uw Burgerservicenummer (BSN), een uniek en persoonsgebonden nummer. Het gebruik van dit unieke en persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en het beschermt beter tegen fraude.

Faxen

Van diverse kanten wordt gesuggereerd dat faxen niet meer is toegestaan volgens de AVG. Dit moet worden genuanceerd. Mits er door de zorgverlener de juiste maatregelen worden getroffen om risico’s te beperken en de risico’s goed zijn afgewogen is faxen nog steeds een acceptabel en redelijk veilig communicatiemiddel