Disclaimer Result Laboratorium

 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.resultlaboratorium.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Result Laboratorium wil u zo goed mogelijk van dienst zijn met professionele laboratorium diagnostiek en bloedafname en beschikt hiervoor over deskundige laboratoriumspecialisten. Onze laboratorium specialisten adviseren medische specialisten in de ziekenhuizen en huisartsen over de testuitslagen en ondersteunen hen in goede zorg voor de patiënten. Voor u als directe klant betekent dit dat u kunt rekenen op de grootst mogelijke zorg bij het afnemen van de testen en het beoordeelden en versturen van de uitslagen. Daarbij kunt u met vragen ook terecht bij onze laboratoriumspecialisten voor deskundig advies of een toelichting.

Result Laboratorium werkt nauw samen met de zorgverleners en brengt zelf geen medisch advies uit. Zij heeft niet de intentie om een alternatief hiervoor te bieden maar wil haar kennis en expertise inzetten om u inzicht te geven in uw conditie en fitheid. De informatie op onze website is met zorg samengesteld en wordt door ons zo goed mogelijk bijgehouden. Zij is bedoeld als informatie voor iedereen die zich bezighoudt met de verbetering van zijn of haar gezondheid en voor zorgverlener die zich inzetten voor het welzijn van anderen. Wij gaan met zorg om met alle informatie maar wij kunnen niet garant staan voor de juistheid van de informatie. Daarom aanvaardt Result Laboratorium geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten als gevolg van de verstrekte informatie en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken te staken of te wijzigen, zonder overleg met uw behandelende arts, therapeut of specialist.

Gebruik website

Alleen natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Result Laboratorium zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Result Laboratorium niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Result Laboratorium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Result Laboratorium behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

Result Laboratorium stelt zich betrouwbaar, professioneel en integer op in de dienstverlening naar haar klanten, partners en werknemers. Dit is ook van toepassing op de persoonlijke informatie die wij over onze klanten zouden kunnen bezitten of verwerven. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van deze gegevens te waarborgen.

Wij gaan zorgvuldig om met afgenomen lichaamsmaterialen zoals bloed, urine, cellen en weefsel. Extra wetenschappelijk onderzoek gebeurt nooit zonder toestemming van de patiënt.

Result laboratorium zal geen persoonlijke gegevens verkopen of ter beschikking stellen aan derden zonder toestemming van de persoon zelf.

Result Laboratorium mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Result Laboratorium gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Result Laboratorium zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Result Laboratorium niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Result Laboratorium behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Zie ook ons volledige privacyregelement.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op. Bij vragen of klachten over privacy kan u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van Result Laboratorium.